Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kiên kiến nhân đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa.

Xem chánh pháp tại đây: http://www.lieulieuduong.org/NhuHuyenThienSu.html